Standings after 7 rounds:

Open division

Rk.
Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts. TB1 TB2
1 GM Li Shilong 2514 CHN *
0
1 0 1
1 1
1 5,0 0,0 14,50
2 GM Bu Xiangzhi 2681 CHN
* ? ?

1 ?
? 1 1 5,0 0,0 14,25
3 GM Ni Hua 2667 CHN 1 ? * ?
1
?

0 1 4,5 0,5 16,75
4 GM Zhou Jianchao 2652 CHN
? ? *

? 1 0 1 1
4,5 0,5 13,75
5 GM Wang Hao 2722 CHN 0


* 1 ? ?
? 1 ? 4,0 0,0 10,75
6 GM Ding Liren 2547 CHN 1
0
0 * 1 ?
?
? 3,5 0,0 11,75
7 GM Hou Yifan 2589 CHN 0 0
? ? 0 *
1

1 3,0 1,0 9,25
8 IM Zhang Ziyang 2422 CHN
? ? 0 ? ?
* ?
?
3,0 0,5 11,00
9 GM Zhou Weiqi 2585 CHN 0

1

0 ? * ? 1 0 3,0 0,5 9,25
10 GM Li Chao B 2619 CHN 0 ?
0 ? ?

? * ?
2,5 0,0 8,75
11
Lu Shanglei 2349 CHN
0 1 0 0

? 0 ? *
2,0 0,0 7,25
12
Ji Dan 2379 CHN 0 0 0
? ? 0
1

* 2,0 0,0 6,75

Women’s division

Rk.
Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts. TB1 TB2
1 WGM Ju Wenjun 2500 CHN *
? 1

1 ? 1
1 1 6,0 18,00 0,0
2 WGM Huang Qian 2437 CHN
* ? 1 1 0
? 1 1

5,0 16,50 0,0
3 IM Wang Yu 2337 CHN ? ? *
? 1 ?

? ?
4,0 14,75 0,0
4 WFM Ding Yixin 2327 CHN 0 0
* 0 1

1 1 1
4,0 11,00 0,0
5 GM Zhao Xue 2493 CHN
0 ? 1 *
1
0 1
0 3,5 12,00 0,0
6 WGM Tan Zhongyi 2464 CHN
1 0 0
* ?
0
1 1 3,5 10,75 0,0
7 WGM Shen Yang 2452 CHN 0
?
0 ? * 1

? 1 3,5 9,75 0,0
8 WGM Gu Xiaobing 2361 CHN ? ?0 * 1 0 ? ? 3,0 10,50 0,0
9 WGM Zhang Xiaowen 2426 CHN 0 0
0 1 1
0 * 1

3,0 9,50 0,0
10
Wang Doudou 2216 CHN
0 ? 0 0

1 0 *
1 2,5 7,00 0,0
11 WGM Zhang Jilin 2280 CHN 0
? 0
0 ? ?

* ? 2,0 6,25 0,0
12
Wang Jue 2180 CHN 0


1 0 0 ?
0 ? * 2,0 6,00 0,0

The live broadcasting webpage is http://live.chinaqiyuan.com/chess.html

Spectators can check the latest round result at
http://www.chess-results.com/tnr34410.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000 (Male)
http://www.chess-results.com/tnr34409.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000 (Female).

Posted by Picasa
Chess daily news from Susan Polgar

Source: Susan Polgar Chess Daily News and Information